Cheka

The massacre of Anarchists and Maximalists at Sandormokh

Belyaev. Nikolai Mikhailovich (Nikita) (1898 or 1900-1937)

Drugov, Fyodor Pavlovich (1891-1934)