Nick Heath

Scarselli, Ines Leda (1906-1985)

Scarselli, Eusebio (1863-1934)

Scarselli, Ida (1897-1989)

Gorev, Grigori (1890-1919)

Yevgeny Zamyatin and the novel We

Bondarets, Luca Nikiforovich (1892-1920)

Yakov Ozerov and the guilt of Trotsky

Sizikov, Ivan Evgenyevich (1883-1921)

Kurilenko, Vasily Vasilyevich (1891-1921)

Kharlamov, Vasiliy Antonovich (1899-1964)